Propozície k Majstrovstvám Slovenska Staršieho žiactva

Technické ustanovenia:

1.1. Predpis: Hrá sa podľa platných pravidiel hádzanej, súťažného poriadku a tohto rozpisu. Na stretnutie nastupuje max. 16 hráčov, uvedených na súpiske. Na stretnutiach môžu štartovať iba hráči, ktorí sú
uvedení na súpiske, odovzdanej pred začiatkom turnaja hlavnému rozhodcovi!

1.2. Štartujú:
a) Postupujúci z krajských majstrovských súťaží podľa Rozpisov súťaží. V prípade odrieknutia účasti družstvom, ktoré má právo účasti 3 na turnaji, môže sa turnaja zúčastniť družstvo miestnené maximálne do 2. miesta. Pri spoločnej súťaži 2 krajov, je na dohode v rámci regionálnych smerníc KZH, kto postupuje.
b) Staršie žiactvo: chlapci narodení po 1. 1. 2001 a mladší.

1.3.Podmienka účasti: Hráči štartujú na platné registračné preukazy. Tréner je povinný predložiť rozhodcom preukaz o platnej trénerskej kvalifikácii a platný registračný s názvom materského klubu. Funkcionári oprávnení sedieť na striedačke sú povinní predložiť platný registračný preukaz SZH. Všetky preukazy musia mať názov materského klubu a odovzdajú sa na technickej porade hlavnému rozhodcovi.

1.4. Systém súťaže: Starší žiaci: Hrá sa jednokolovo systémom každý s každým s počtom 8 účastníkov v 2 skupinách po 4 družstvá. Potom A1– B4, A2 – B3, A3 – B2, A4 –B1. Víťazi postupujú do semifinálea
porazení hrajú o 5. – 8. miesto. Semifinále víťaz A1­B4 s A3­B2 a A2­B3 s A4­B1. Víťazi postupujú do finále a porazení hrajú o 3.miesto. Takto sa hrá aj v skupine o 5. – 8. miesto. Pri počte 7 družstiev sa hrá systémom jednokolovo každý s každým (viď. príloha). TMK SZH a KM SZH zakazuje hrať počas turnaja kombinované obranné systémy 1+5, 2+4 pri rovnosti počtu hráčov na ihrisku.

1.5. Hrací čas: Staršie žiactvo: 2 x 20 min, 10 min prestávka. V prípade ak by jedno družstvo malo hrať 2 zápasy po sebe –nasleduje 20 minútová prestávka. Družstvá majú k dispozícii 1 Team Time Out v priebehu polčasu.

1.6. Súpisky: Definitívnu súpisku na ktorej je uvedených najviac 18 hráčov, potvrdenú príslušným krajským zväzom hádzanej odovzdá družstvo v 2 vyhotoveniach na technickej porade delegátovi KR SZH.

1.7. Hodnotenie: Víťazstvo sa hodnotí 2 bodmi pre víťaza, remíza 1 bodom pre obe družstvá. Pri rovnakom počte bodov dvoch a viac družstiev sa poradia určí podľa výsledkov ich vzájomných stretnutí. Ak majú
rovnaký počet bodov, rozhodne o poradí:

a) väčší rozdiel gólov zo vzájomných stretnutí
b) väčší rozdiel gólov zo všetkých stretnutí
c) väčší počet dosiahnutých gólov zo všetkých stretnutí
d) väčší počet víťazstiev zo všetkých stretnutí
e) nové vzájomné stretnutie s hracím časom 2 x 10 min bez prestávky

V prípade, že sa nerozhodne o víťazovi v zápasoch, v ktorých sa musí hrať do rozhodnutia (zápasy o umiestnenie, štvrťfinále, semifinále a finále) rozhodujú 7m­hody (vid. pravidlá hádzanej – komentár k
pravidlu 2:2).

2.1. Rozhodcovia: Rozhodcov deleguje KR SZH. Tesne pred začiatkom každého stretnutia vykonajú fyzickú kontrolu totožnosti hráčov nastupujúcich na stretnutie, čo uvedú do zápisu. Taktiež vykonajú kontrolu
obsadenia funkcionárov na striedačke družstva.

2.2. Námietky: Námietka sa podáva pri porušení ustanovení SP SZH a rozpisu M­SR, porušení pravidiel hádzanej. Podáva ju vedúci družstva písomne zástupcovi SZH do 15 min. po skončení stretnutia s vkladom
EUR 10,­. Musí obsahovať náležitosti SP. Odpis námietok odovzdá aj súperovi sporného prípadu. O námietke rozhoduje komisia v zložení:

­- zástupca SZH/delegát KR SZH
­- delegát KR SZH
­- hlavný rozhodca

V prípade zamietnutia námietky, vklad prepadá v prospech SZH. Odvolanie proti rozhodnutiam o námietkach v turnaji možno riešiť v zmysle SP SZH.

2.3. Tresty: Hráči a funkcionári, ktorí obdržia diskvalifikáciu so správou (viď.pravidlá hádzanej) majú automaticky zastavenú činnosť pre nasledujúce 1 stretnutie. O prípadných ďalších trestoch rozhodne DK SZH.

2.4. Výstroj družstva: Každé družstvo musí mať 2 sady dresov odlišnej farby (vrátane brankárov) a minimálne 2 lopty. Odporúčame hráčom chrániče lakťov a kolien.

2.5. Lopty: Hrá sa loptami v súlade s pravidlami hádzanej: st. žiactvo – chlapci: veľkosť lopty 2

2.6. Titul a ceny: Víťazné družstvo sa stáva „Majstrom SR“ pre súťažný ročník 2015/2016 a dostane pohár. Družstvá umiestnené na 1.­3. Mieste dostanú 20 ks medailí. Každé zúčastnené družstvo obdrží diplom. Ceny bude odovzdávať majiteľ klubu Tatran Prešov p. Chmeliar Miloslav, riaditeľ turnaja a poverený zástupca SZH.

2.7. Upozornenie:
a) Ak družstvo nenastúpi na stretnutie v určenom čase ­ podľa časového rozpisu a je v priestoroch ŠH, bude sa to považovať za nenastúpenie družstva na stretnutie – bez čakacej doby.
b) Ak družstvo z veľmi vážnych odôvodniteľných organizačno ­ technických príčin nie je v ŠH, o prípadnom odohratí stretnutia rozhodne komisia.
c) Za stratu vecí SZH ani usporiadateľ neručí.
d) Všetci hráči musia mať platnú lekársku prehliadku nie staršiu ako jeden rok (zodpovedá oddiel) a za poistenie účastníkov zodpovedá vysielajúci oddiel ­ klub. Hráči musia mať so sebou preukaz poistenca.

Zdravotná služba:

Odborná zdravotná starostlivosť je zabezpečená pracovníkmi Červeného kríža. p. Wilgová