Ozdobí 70. výročie založenia hádzanej v Cíferi otvorenie novej športovej haly?

Intenzívny pracovný ruch na výstavbe školskej  športovej haly v tomto období, keď čoraz viac sa črtajú jej dominantné kontúry,  výbor TJ na svojom zasadaní   9.2.2018 ako priamy užívateľ , zaujíma k tomuto investičnému zámeru  OÚ nasledovné stanovisko:

Každý investičný zámer najmä takéhoto rozsahu, sa v súčasnej dobe  dostáva do džungle obstarávacieho procesu, strašiaka transparentnosti, korupcie, hľadania podpory,  ktorá často neprichádza a podozrievania z takého či onakého zámeru. Táto hala nie je výnimkou.

Výbor TJ najmä v roku 70. výročia čo bola založená hádzaná v Cíferi, si uvedomuje dôležitosť výstavby športovej haly, nakoľko hádzaná sa nemôže realizovať bez haly, čo si vyžaduje priamo súťažný poriadok. Podporuje preto toto úsilie OÚ , jeho odvahu a s pokorou  a optimizmom očakáva dostavbu haly, poznajúc zámer OÚ sprevádzkovať investíciu v obmedzenom rozsahu. Tajne verí ,že stretnutie Slovenského pohára na jeseň sa odohrá už v novej hale. Výnimka na používanie súčasnej haly neplatí pre SP a musíme tieto stretnutia odohrať v halách predpísaných rozmerov. Nová hala by preto umožnila uvidieť špičkové družstvá extraligy s ktorými sa stretávame v SP, priamo a tým spropagovať hádzanú.

Nemôže si nespomenúť na obdobie začiatkov súčasnej staručkej ŠH, ktorá bola jedným z dôležitých článkov ktoré udržali hádzanú v Cíferi.  V čase výstavby spomínanej ŠH boli akcie väčšieho rozmeru realizované pri veľkých podnikoch/ u nás  Hydinárske závody/. Otcom myšlienky o nevyhnutnosti zimnej prípravy v ŠH, bol náš rodák a tréner v 60.tých rokoch p. Karol Debnár. Myšlienka ŠH sa začala realizovať koncom 70-tych a začiatkom 80-tých rokov, kde musíme pripomenúť zásluhy p. Imricha Čechoviča , ktorý, použijúc súčasnú terminológiu sa stal úspešným“ lobistom“ za jej výstavbu.

Začiatky boli ťažké . Bolo obdobie, keď sme i v zime za mrazov mali tréningy v hale bez kúrenia. Výbor nerád spomína,/ keďže  naša hala nemá regulárne rozmery ihriska/, že musel zariadiť, aby ligové stretnutia /muži 2.liga/boli odohraté v halách s predpísanými rozmermi.  Mužské stretnutia sme hrali v Trnave ,Hlohovci, Piešťanoch, Hrnčiarovciach. Zdravý rozum však zvíťazil a doteraz hráme ligové stretnutia mužov i dorastu na výnimku.

Nová hala by riešila i jednu raritu ktorá je v našej obci . Žiaci ZŠ sa na hodiny telocviku presúvajú do spomínanej haly, pričom 1 cesta  trvá asi 15 minút.

Obdobie prosperujúcich podnikov definitívne padlo a nové sú príliš zamerané do seba a preto je  na mieste, aby na podporu vzdelávania a športu  vyvinul iniciatívu článok miestnej samosprávy. Náš obecný úrad túto úlohu zodpovedne napĺňa a zatiaľ je jedinou financujúcou zložkou výstavby novej haly.

Možno vycítiť, že výbor  má latentnú obavu z neúplného riešenia akcie a to najmä preto, že čiastkové riešenia majú najdlhšie trvanie. Nech to bude akokoľvek ,výbor verí tomu, že hala nebude akciou pre efekt, ale bude slúžiť najmä ZŠ a ako inšpirácia pre mládež, ktorá sa čoraz viac stráni telesnému pohybu a presúva sa do virtuálneho sveta. Šport svojou prirodzenou podstatou pohybu, súťaženia tak vlastnou mládeži, je jedným z tých  prostriedkov, ktorý ju nenápadne presunie do reálu . Veď športovať znamená dodržiavanie pravidiel, prekonávanie prekážok, spolupráca, odloženie pohodlnosti, odriekanie ap.

Výbor v snahe o hľadanie „ lobistu“ za výstavby novej ŠH, požiadal o pomoc náš  nadriadený orgán SZH a tiež regionálne centrum hádzanej / RCH/pod ktoré spadá naša TJ.

Myslí si, že je to skutočne zaujímavý projekt hodný záujmu SZH. Bol by to prínos pre hádzanárske hnutie  rozšíril by sieť ŠH s regulárnymi rozmermi, veď na Slovensku  oproti zahraničiu je ich žalostne málo.

To že nejde o papierovú snahu, ale o reálny projekt  dokumentujeme i priloženou fotografiou. Priaznivé zimné počasie umožňuje naplno pokračovať vo výstavbe.

Cífer 14.2. 2018

Ing. Vladimír Križan

Prezident TJ

Pridaj komentár